https://www.polity.org.za
Deepening Democracy through Access to Information
Home / Legislation / Constitution RSS ← Back
Close

Email this article

separate emails by commas, maximum limit of 4 addresses

Sponsored by

Close

Article Enquiry

The Constitution in isiXhosa (1996)

Close

Embed Video

The Constitution in isiXhosa (1996)

ARTICLE ENQUIRY      SAVE THIS ARTICLE      EMAIL THIS ARTICLE

Font size: -+

  • The Constitution in isiXhosa (1996)
    Download
    0.32 MB
Sponsored by

Thina, bantu bomZantsi Afrika,
Siyaziqonda iimeko zolwaphulo-bulungisa zamaxesha ethu adlulileyo;
Sibanika imbeko abo beva ubunzima bebulalekela ubulungisa nenkululeko elizweni lethu;
Siyabahlonela abo bathi basebenzela ukwakha nokuphuhlisa ilizwe lethu; kwaye
Sikholelwa ekubeni umZantsi Afrika ngowethu sisonke thina sihlala kuwo, simanyene nangani
siziintlobo ngeentlobo.
Thina ke ngoko, ngabameli bethu abanyulwe ngokukhululekileyo, siyawuvuma lo mGaqo-siseko
ukuba ungowona mthetho wongameleyo weRiphabliki ukuze –
Ungcibe udibanise izantlukwano zangaphambili uze wakhe uluntu olusekwe kwizithethe
ezixabisekileyo zedemokhrasi, ubulungisa kwezentlalo namalungelo abantu asisiseko;
Wenze isiseko soluntu oluphila ngendlela yedemokhrasi nolwenza izinto elubala apho urhulumente
asekelwe kwintando yabantu nalapho wonke ummi ekhuselwe ngokulinganayo ngumthetho;
Uphucule ixabiso lokuphila kwabo bonke abemi, uze uvumele ukusebenza kwesakhono somntu
ngamnye; kanjalo
Wakhe umZantsi Afrika omanyeneyo nonedemokhrasi onakho ukuthabatha indawo yawo
efanelekileyo njengelizwe elinobunganga kusapho lwezizwe ngezizwe.
Wanga uThixo angabakhusela abantu bakokwethu.
Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Advertisement

EMAIL THIS ARTICLE      SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY

To subscribe email subscriptions@creamermedia.co.za or click here
To advertise email advertising@creamermedia.co.za or click here

Comment Guidelines

About

Polity.org.za is a product of Creamer Media.
www.creamermedia.co.za

Other Creamer Media Products include:
Engineering News
Mining Weekly
Research Channel Africa

Read more

Subscriptions

We offer a variety of subscriptions to our Magazine, Website, PDF Reports and our photo library.

Subscriptions are available via the Creamer Media Store.

View store

Advertise

Advertising on Polity.org.za is an effective way to build and consolidate a company's profile among clients and prospective clients. Email advertising@creamermedia.co.za

View options