https://www.polity.org.za
Deepening Democracy through Access to Information
Home / Legislation / Constitution RSS ← Back
Close

Email this article

separate emails by commas, maximum limit of 4 addresses

Sponsored by

Close

Article Enquiry

The Constitution in Setswana (1996)

Close

Embed Video

The Constitution in Setswana (1996)

ARTICLE ENQUIRY      SAVE THIS ARTICLE      EMAIL THIS ARTICLE

Font size: -+

  • The Constitution in Setswana (1996)
    Download
    0.28 MB
Sponsored by

Rona, re le batho ba Aforika Borwa,
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;
Re tlotla ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;
Re tlotla ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme
Re dumela gore Aforika Borwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go
farologaneng ga rona.
Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka
Molao-Mogolo wa Rephaboliki gore re –
Alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setšhaba se se thailweng mo meetlong ya
demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;
Tlhome metheo ya demokerasi le bosetšhaba jo bo buletsweng botlhe jo mo go bona puso e
theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditsweng ka go lekana
ke molao.
Tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;
Age Aforika Borwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e
siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.
A Modimo a sireletse Setšhaba sa rona.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setšhaba sa etsho.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Advertisement

EMAIL THIS ARTICLE      SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY

To subscribe email subscriptions@creamermedia.co.za or click here
To advertise email advertising@creamermedia.co.za or click here

Comment Guidelines

About

Polity.org.za is a product of Creamer Media.
www.creamermedia.co.za

Other Creamer Media Products include:
Engineering News
Mining Weekly
Research Channel Africa

Read more

Subscriptions

We offer a variety of subscriptions to our Magazine, Website, PDF Reports and our photo library.

Subscriptions are available via the Creamer Media Store.

View store

Advertise

Advertising on Polity.org.za is an effective way to build and consolidate a company's profile among clients and prospective clients. Email advertising@creamermedia.co.za

View options