https://www.polity.org.za
Deepening Democracy through Access to Information
Home / Legislation / Constitution RSS ← Back
Close

Email this article

separate emails by commas, maximum limit of 4 addresses

Sponsored by

Close

Article Enquiry

The Constitution in isiZulu (1996)

Close

Embed Video

The Constitution in isiZulu (1996)

ARTICLE ENQUIRY      SAVE THIS ARTICLE      EMAIL THIS ARTICLE

Font size: -+

  • The Constitution in isiZulu (1996)
    Download
    0.29 MB
Sponsored by

Thina, Bantu baseNingizimu Afrika,
Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula;
Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu;
Sihlonipha labo abasebenzele ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi
Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba
singefani.
Ngakhoke, ngabameleli bethu esibakhethe ngokukhululeka, samukela lo Mthethosisekelo
njengomthetho-nqangi weRiphabhuliki ukuze –
Silungise ukwehlukana kwesikhathi esedlule bese sakha umphakathi owesekelwe yinkolelo
yenqubo yentando yeningi, ubulungiswa emphakathini, kanye namalungelo obuntu;
Sibeke isisekelo sokwakha umphakathi oqhuba ngendlela yentando yeningi; futhi ovulekile, lapho
uhulumeni wakhelwe phezu kwentando yabantu futhi lapho sonke isakhamuzi sivikelwe
ngumthetho ngendlela efanayo;
Sithuthukise izinga lokuphila lazo zonke izakhamuzi futhi sikhulule amakhono omuntu ngamunye;
isifuthi
Sakhe iNingizimu Afrika ebumbene futhi eqhuba ngenqubo yentando yeningi ekwazi ukuthatha
indawo yayo efanele njengezwe elizimele phakathi komndeni wamazwe ngamazwe.
Sengathi uNkulunkulu angabavikela abantu bakithi.
Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Advertisement

EMAIL THIS ARTICLE      SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY

To subscribe email subscriptions@creamermedia.co.za or click here
To advertise email advertising@creamermedia.co.za or click here

Comment Guidelines

About

Polity.org.za is a product of Creamer Media.
www.creamermedia.co.za

Other Creamer Media Products include:
Engineering News
Mining Weekly
Research Channel Africa

Read more

Subscriptions

We offer a variety of subscriptions to our Magazine, Website, PDF Reports and our photo library.

Subscriptions are available via the Creamer Media Store.

View store

Advertise

Advertising on Polity.org.za is an effective way to build and consolidate a company's profile among clients and prospective clients. Email advertising@creamermedia.co.za

View options