Draft Uitbreiding Van Sekerheid Van Besitreg Bill

1st January 1997

Die Departement van Grondsake publiseer hiermee die Konsepwetsontwerpop die Uitbreiding van Sekerheid van Besitreg vir publieke kennisname enkommentaar.
Kommentaar moet gestuur word aan die: Direkteur Generaal, Departementvan Grondsake, Privaatsak X833, Pretoria, 0001, vir die aandag van mnrJan Truter, verkieslik voor of op 14 Februarie 1997.