DA: Chris Pappas, Address by the DA UMngeni Mayoral Candidate, during the local manifesto launch (06/10/21)

7th October 2021

DA: Chris Pappas, Address by the DA UMngeni Mayoral Candidate, during the local manifesto launch (06/10/21)

Friends, democrats,

Today we are proud and indeed excited to launch our manifesto. We have named it the BLUEPRINT to get things done in uMngeni.

For far too long we have sat back and taken abuse from the municipality. Our rates are abused, our cars are abused on the roads, our electricity system has been abused, and our simple request for good customer service has been abused.

But that can all change on the 1st of November. In fact it WILL change on the 1st of November.

We deserve a government that respects us as citizens. A government that answers the phone when we call. A government that fixes the potholes and keeps the street lights working.

More importantly we need a plan. We need hit the ground running on the 2nd of November. For this reason we have compiled a comprehensive plan to get things done.

That plan is based on 5 key priorities:

• Building safer communities
• Better waste management and protecting the environment
• Creating a transparent and responsive government
• Creating the jobs and growing our economy
• Infrastructure maintenance and investment

These five priorities underpin our plan.

When we embarked on this journey in 2004 and this campaign in 2019 we had one goal in mind. That goal wasn’t to win uMngeni. That goal was to bring change, real change, to the people of this municipality. It was to improve lives. It was to make sure that the child from Mpophomeni or Zenzane has the same opportunities as the child in Howick or Nottingham Road. It is to ensure that we stop the abuse and put government back in the hands of the people.

Winning uMngeni is the vehicle to achieve this.

Our plan is the tool to make this happen.

This manifesto is a promise. A promise for a government that cares, uhulumeni onakekela abantu bonke, a government that is efficient, osebenza kahle, and a government that puts the interests of the people of uMngeni above all else, uhulumeni obekaphambili izidingo zabantu bonke baseMngeni.

We have 26 days to galvanise, to inspire, to work, towards winning uMngeni. Because a win will allow us to change lives and show people that they do not have to be abused by government.

Friends, let us get out there, knock on every door, speak to every voter, and show the people of uMngeni that real change and real hope is possible. Asingalahla ithemba. iDA ithemba lethu. iDA ikusasa lethu. iDA ikhaya nomdemi wethu.

Awucabange lapho sesinomasipala oziphendulayo izingcingo, izikhalo zakho zilungiswa kanti nemigwaqo ingasiyo ingozi kwabashayelayo.

Awucabange udoti emphakathini wakho usulandwa ngesikhathi, lapho kungasekho nzima ukutholela ibhizinisi lakho imvume yokusebenza kanti izingane zakho zikwazi ukudlala epaki elisesimweni.

Ithimba leDA eMngeni lizimisele ukwenza konke lokhu!

Sesiside isikhathi izakhamuzi zaseMngeni zibekezelela umasipala ongenandaba nemibono yabo, izifiso zethu, kanye nentela ekhokhwayo. Lokhu kumele kushintshe!

Isifiso sethu ukuthi sibenomasipala okwaziyo ukunikezela ngezidingo zomphakathi ezisezingeni elifanele ngendlela evulelekile, enobulungiswa futhi esebenza kahle.

Izakhamuzi zaseMngeni zifanelwe umasipala oweseka amabhizinisi ukuze akwazi ukuthuthuka phinde akhe amathuba emisebenzi. Izakhamuzi zifanelwe umasipala ozokwazi ukulandela umthetho ugcine nemiphakathi yethu iphephile. Phinde ukwazi ukunakekela abangakwazi ukuzinakekela.

Ithimba leDA lizimisele ukulwisana nenkohlakalo, ukuvala ukuqashwa kwezihlobo zosopolitiki nezikhulu zikamasipala, sinake izikhalazo zakho phinde sishintshe isimo esingesihle eMngeni.

Sikhathele ukuphila ngamawater tankers.
Sikhathele ukuphila ngamaphasela okudla.
Sikhathele ukuphila ngoR350
Sikhathele ukubona abasondelene namakhansela neqembu eliphethe kuyibo kuphela abathola amathuba

Sifuna ushintsho olungcono. Ushintsho oluzoletha isithunzi umuzi nomuzi.

Sifuna ukuqasha ngendlela efanele lapho kungadingakali ikhadi lepolotiki ukuthola ithuba empilweni.

Sifuna abasebenzi bakamaspala abaqhamuka lana eMngeni hhayi abalethwa kwezinye indawo sibesinabo abantu abangabasebenzi. Kulaba abasebenzela umasipala, sifuna ukuthi nawe ujabulele ukufika emsebenzini usuku nosuku. Uthola indawo lapho kunamathuluzi nezinsiza nokugcina umsebenzi wakho.

Sesihlale isikhathi eside sihlukunyezwa ilohulumeni nabaholi bawo.

Asivoteleni abantu abazohola ngobuqotho.
Asivoteleni abazosilalela, basinake.

Thin njenge DA, sizimisela ukuletha amathuba emisebenzi angempela, ukwakha imiphakathi ephephile, nokuhlonipha imiphakathi eMngeni.

Ngo 1 November nizobanisithuma kumasipala. Nizobanisiqashe ukwenza umsebenzi womphakathi. Asifuni nathi ukuthi usinike ivoti lakho. Cha, ivoti elakho. Sifuna ukuthi nisiboleke. Nisiboleke iminyaka ewu 5.
Sidinga iminyaka engu 5 ukuletha okungcono.

Ilokhu okuzohamba phambili:

Ukuthuthwa kwemfucuza nokunakekela imvelo
• Imiphakathi ephephile.
• Ukunakekelwa kwezingqalasizinda kanye nokutshalwa kwezimali
• Uhulumeni ovulelekile osebantwini ngezikhathi zonke nongenamfihlo
• Imisebenzi nokukhuliswa komnotho.

Nakhu okubalulekile kakhulu. Sifuna ukuthi ukuphumelela kwakho njengomuntu kungahambisana nombala wesikhumba sakho. Noma unesikhumba esimhlophe, esimnyama, esibrown, noma unga yiYellow bone: amathuba okufinyelela empilweni engcono kufuneka alingane.

Angifuni ukukhuluma kabi kodwa kudlaliwe ngabantu: ikakhulukazi abantu abamnyama. Kungani iMpophomeni ihleli ingcolile? Kungani amanzi nogesi kuhlezi kuhamba eHowick South? Kungani kwakhiwa amahholo ngo R7 million, amaStadium ngo R12 million nezindlu zokugada iJojo tank ka R2.4 million kodwa abantu abaseShiyaz, Lidgetton nase Zu baphila impilo abayiphilayo?

Nansi impendulo:
Lohulumeni udidwa ngamandla. Baphila ngokukugcwalisa amakhukhu abo. Bacabanga ukuthi bakwazi ukwenza noma yini bese thina njengezakhamuzi sivume. Lokhu kuzophela ngomhlaka 1 November