Financial Intelligence Centre Amendment Act: Commencement (Afrikaans)

11th July 2017

Die volgende vertaiing in Afrikaans van Goewermentskennisgewing No. 563 van 13 Junie 2017, soos deur Goewermentskennisgewing No. ..601. van .28.. Junie 2017 gewysig, volgens die ooreenkomstige bepalings in die Afrikaanse teks van die Wysigingswet op Finansiële Intelligensiesentrum, 2017 (Wet No. 1 van 2017), word hiermee gebubliseer: